„Italien ist ein reiches Land. Warum sollten wir dafür ...

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Sjoerdsma, Kuiken en Voordewind over het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’

Hierbij bieden wij, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Groothuizen, Sjoerdsma, Kuiken en Voordewind over het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’. Deze vragen werden ingezonden op 23 april 2019 met kenmerk 2019Z08318.   De Minister van Buitenlandse Zaken,   Stef Blok   De Minister van Justitie en Veiligheid,   Ferd Grapperhaus   Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van de leden Groothuizen, Sjoerdsma (beiden D66), Kuiken (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) over het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’.   Vraag 1   Kent u het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’? 1)   Antwoord   Ja.   Vraag 2   Hoe beoordeelt u het bericht dat ongeveer 1.500 migranten die vastzitten in detentiecentra ten zuiden van Tripoli in levensgevaar verkeren door geweld? 2)   Vraag 3   Hoe beoordeelt u het bericht dat de VN tot nu toe slechts 400 vluchtelingen en migranten heeft kunnen verplaatsen uit de detentiecentra in het zuiden van Tripoli, Ain Zara en Abu Selim, waar de gevechten plaatsvinden? 3)   Vraag 4   Kunt u bevestigen dat er nog zeker 3000 migranten zijn gedetineerd op plaatsen waar wordt gevochten? 4)   Vraag 6   Op welke wijze volgt Nederland de ontwikkelingen in Libië? Welke bevindingen zijn daarbij gedaan? Welke maatregelen worden internationaal genomen teneinde migranten die klem zitten door de gevechten te assisteren? Is daarbij speciaal oog voor de positie van kinderen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord vraag 2 t/m 4 en 6   Zoals gemeld in de brief van 11 april jl. baart de verslechterde situatie in Libië het kabinet grote zorgen. De situatie van migranten en vluchtelingen in Libië, met name in de detentiecentra, was al zeer nijpend. Sinds het uitbreken van het geweld vraagt Nederland in verschillende internationale overleggen aandacht voor de verslechterde humanitaire situatie en onderstreept de noodzaak voor effectieve samenwerking binnen de internationale gemeenschap. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 8 april jl. bevestigde de Minister van Buitenlandse Zaken de steun van Nederland aan de Europese inzet om gezamenlijk de VN inspanningen zo goed mogelijk te willen ondersteunen. Nederland heeft tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei opnieuw gesteld dat effectieve Europese inzet belangrijk is, een politieke oplossing noodzakelijk blijft en mensenrechtenschenders verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun daden.   Samen met Europese partners en de andere leden van de internationale gemeenschap volgt het kabinet de ontwikkelingen in Libië nauwlettend. Naast het lot van de circa 80.000 binnenlands ontheemden die de gevechten rond Tripoli zijn ontvlucht, heeft de situatie van de vluchtelingen en migranten die nog altijd in detentiecentra worden vastgehouden de bijzondere aandacht van het kabinet. In dat verband wordt intensief contact met UNHCR, IOM en andere (internationale) hulpverleners onderhouden.   Sinds de berichten waar u naar verwijst, is het deze organisaties, met steun van de internationale gemeenschap inclusief Nederland, gelukt om een groot aantal vluchtelingen en migranten uit de detentiecentra te evacueren. Na het uitbreken van de gevechten begin april, heeft UNHCR samen met IOM en andere organisaties circa 1.200 vluchtelingen en migranten vanuit detentiecentra die in de gevechtszone liggen, overgebracht naar andere locaties. Daarvan zijn circa 770 vluchtelingen opgevangen in de door UNHCR gerunde Gathering and Departure Faciliteit (GDF). Op dit moment verblijven circa 634 vluchtelingen in het GDF. Anderen zijn overgebracht naar andere centra buiten de vuurlinie. Door de toenemende onveiligheid van de detentiecentra en de inspanningen van IOM en UNHCR is de bezetting van het GDF snel toegenomen. Daarom is het van belang te zorgen dat hen snel een uitweg wordt geboden. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals het gebruik van het Emergency Transit Mechanisme (ETM) in Niger ten behoeve van de hervestiging en evacuaties naar andere landen. Hoewel de luchthaven van Tripoli is aangevallen, is deze nog altijd in gebruik, ook voor de evacuatie en vrijwillige terugkeer van asielzoekers en migranten. Daarbij is specifiek aandacht voor de meest kwetsbare vluchtelingen en migranten zoals minderjarigen.   Onder deze zware omstandigheden heeft UNHCR op 19 april jl. circa 160 vluchtelingen geëvacueerd naar Niger van waaruit een deel zal worden hervestigd. In het kader van de Nederlandse steun aan het ETM heeft er in mei een IND missie plaatsgevonden om circa 50 kandidaten te selecteren voor hervestiging naar Nederland. Om te zorgen dat voldoende ruimte beschikbaar blijft voor verdere evacuaties zet het kabinet zich in om te zorgen dat deze groep versneld Niger kan verlaten.   Daarnaast heeft UNHCR circa 300 vluchtelingen overgebracht naar Italië in het kader van een humanitaire evacuatie. Hoeveel vluchtelingen en migranten op dit moment nog vast zitten in detentiecentra die in de gevechtszone liggen is lastig vast te stellen, ook als gevolg van veranderende gevechtslinies. Internationale organisaties gaan er op dit moment vanuit dat nog circa 3.400 personen zich in detentiecentra van de Libische autoriteiten in conflictzones bevinden.   Vraag 5   Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het leger en de politie in Tripoli de gedetineerde migranten dwingen deel te nemen aan het conflict? 5) Kunt u dit bericht bevestigen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit bericht?   Vraag 7   Deelt u de mening dat het gedwongen inzetten van migranten bij de strijd mogelijk een misdaad is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen kunt u zetten teneinde deze misdaden te laten onderzoeken en te laten berechten?   Antwoord vraag 5 en 7   Deze berichten zijn tot op heden niet bevestigd door de internationale gemeenschap. Het kabinet geeft steun aan de VN die actief bemiddelt tussen de Libische partijen. Het is van groot belang om zo snel mogelijk te komen tot de-escalatie, een staakt-het-vuren in conflictgebieden en een nieuwe politieke dialoog. Daarbij vraagt het kabinet samen met onze partners blijvend aandacht voor respect voor het internationaal humanitair recht en het afleggen van verantwoording, zodat mogelijke oorlogsmisdaden niet ongestraft blijven. Het moge duidelijk zijn dat de gedwongen inzet van burgers in gevechten te allen tijde een schending is van het internationaal humanitair recht.   Vraag 8   Bent u van plan in de Europese Unie te pleiten voor de evacuatie van deze vluchtelingen en migranten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe beoordeelt u de steun voor een dergelijk plan?   Antwoord   De EU steunt op verschillende manieren de inspanningen om te zorgen dat de situatie van deze groep vluchtelingen en migranten verbetert en zij Libië kunnen verlaten. Naar aanleiding van de oproep van UNHCR aan de gehele internationale gemeenschap zijn meerdere landen, waaronder ook EU lidstaten, in actie gekomen. Naar aanleiding van eerdere oproepen, is bekend dat meerdere EU lidstaten, waaronder ook Nederland, maatregelen hebben getroffen om geplande hervestigingen van vluchtelingen via het Emergency Transit Mechanisme te versnellen. Ook buiten de Europese Unie bekijken meerdere landen hoe zij hier aan kunnen bijdragen. Verder heeft de EU aanvullende steun beschikbaar gesteld aan UNHCR, IOM, en andere VN-organisaties om hun belangrijk werk in Libië voort te kunnen zetten en steunt de EU, de inspanningen van de VN om bij de strijdende partijen aan te dringen op een staakt het vuren c.q. humanitaire pauze.   Vraag 9   Bent u bereid politieke en diplomatieke middelen in te zetten teneinde deze migranten bij te staan? Zo ja, welke politieke en diplomatieke middelen ziet u voor zich? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u kiest deze middelen niet in te zetten?   Antwoord   Zoals hierboven aangegeven vraagt het kabinet in verschillende internationale overleggen aandacht voor de verslechterde humanitaire situatie in Libië en die van de vluchtelingen en migranten in de detentiecentra in het bijzonder. Op dit moment beziet het kabinet de mogelijkheid om aanvullend financiële steun te geven aan organisaties die deze groep in Libië op dit moment bijstaan, als ook initiatieven in andere landen om deze groep mogelijk op te vangen. De organisaties moeten daarvoor wel voldoende capaciteit hebben. Ook zal het kabinet bij belangrijke herkomstlanden aandringen op de (consulaire) evacuatie van hun onderdanen zoals vaak gebruikelijk is in conflictsituaties. Waar mogelijk zal Nederland deze steunen. Het kabinet volgt de ontwikkelingen rondom de recente oproep van UNHCR en de lopende hervestigingsinspanningen via het ETM nauwgezet, mede met het oog op de mogelijkheden om landen in de regio die geëvacueerde migranten uit Libië opvangen te ondersteunen.   1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/12/vn-1-500-migranten-in-levensgevaar-in-libie-a3956778   2) https://www.theguardian.com/world/2019/ap15/fighting-in-libya-will-create-huge-number-of-refugees-pm- warns   3) https://www.unhcr.org/news/press/2019/4/5cb60a984/detained-refugees-libya-moved-safety-second-unhcr-relocation.html   4) https://www.nu.nl/buitenland/5840958/vn-tienduizend-mensen-zijn-tripoli-ontvlucht-vanwege-opgelaaid- geweld.html   5) https://www.theguardian.com/world/2019/ap15/fighting-in-libya-will-create-huge-number-of-refugees-pm- warns
  Datum: 7 juni 2019   Nr: 2019D23937   Indiener: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het staken van reddingsacties op de Middellandse Zee

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het staken van reddingsacties op de Middellandse Zee (ingezonden 5 april 2019).   1   Waarom is de inzet van zeeschepen in het kader van operatie Sophia beëindigd? 1)     2   Hoe wordt het redden van drenkelingen en het aanpakken van smokkelaars gewaarborgd, nu Operatie Sophia geen zeeschepen meer inzet?     4   Op welke wijze wordt het optreden van de Libische kustwacht gecontroleerd en gemonitord, nu de laatste twee zeeschepen niet meer uitvaren?   Antwoord vraag 1, 2 en 4   Kortheidshalve verwijs ik u naar de beantwoording van vergelijkbare vragen hierover die uw Kamer op 29 maart 2019 is toegestuurd.   3   Klopt het dat de twee overgebleven zeeschepen helikopters aan boord hadden alsmede voorzieningen om medische hulp te kunnen verlenen? 2)     Antwoord vraag 3   Zowel het Italiaanse fregat Luigi Rizzo als het Spaanse schip Rayo hadden helikopters aan boord met casualty evacuation (CASEVAC)-capaciteit. Daarnaast beschikten beide schepen over Role 1-medische faciliteiten, waarmee eerste hulp en direct levensreddende handelingen verricht konden worden.   5   Hebben inwoners van Libië recht op asiel in Europa, in het bijzonder nu de situatie in dat land escaleert? 3)   6   Wat is uw oplossing voor het 'ongemakkelijke dilemma' dat Libiërs die recht hebben op asiel geen asiel kunnen aanvragen in Europa? Waar moeten zij volgens u naartoe? 4)   Antwoord vraag 5 en 6   Iedereen heeft het recht om asiel te vragen in de EU, ongeacht zijn of haar nationaliteit. De vraag of iemand recht heeft op asiel wordt vervolgens in zorgvuldige asielprocedures beoordeeld. Over het algemeen maken Libiërs in veel mindere mate gebruik van de levensgevaarlijke oversteek naar Europa. In de periode augustus 2018 tot en met januari 2019 zijn circa 280 eerste asielaanvragen door Libiërs ingediend in de gehele EU plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Verhoudingsgewijs wordt het merendeel ingewilligd. De verwachting is dat bij een verdere escalatie van het geweld, Libiërs eerder naar de buurlanden zullen uitwijken dan de oversteek zullen wagen, zoals ook in 2014 en 2015 het geval was. Verreweg de grootste groep mensen die vanuit Libië in Italië aankomt, heeft niet de Libische nationaliteit.   Het is duidelijk dat de situatie in Libië zorgwekkend is. De recente ontwikkelingen waarbij gevechten zijn ontstaan en het geweld toeneemt, baren het kabinet grote zorgen. Nederland geeft steun aan de VN, die actief bemiddelt tussen de Libische partijen. Het is van groot belang om zo snel mogelijk te komen tot de-escalatie, een staakt-het-vuren in conflictgebieden en een nieuwe politieke dialoog. Ook dringt Nederland in multilaterale fora voortdurend aan op effectieve samenwerking binnen de internationale gemeenschap en vraagt aandacht voor de verslechterde humanitaire situatie. Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwgezet.   7   Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat opvarenden met steun van de EU door de Libische kustwacht in mensonwaardige detentiecentra worden vastgezet? Zo nee, waarom niet?   8   Deelt u de mening dat het beginsel van non-refoulement wordt geschonden wanneer opvarenden (ook van buiten de Libische territoriale wateren) door de Libische kustwacht worden opgevangen en teruggebracht naar Libië? Zo ja, wat onderneemt u hiertegen?   Antwoord vraag 7 en 8   Wanneer de Libische kustwacht mensen op zee van onzeewaardige bootjes haalt, ligt het voor de hand dat zij naar Libië worden teruggebracht. Ontscheping vindt doorgaans plaats in aanwezigheid van o.a. UNHCR en IOM, waarna betrokkenen meestal naar detentiecentra worden overgebracht. Een groot deel van hen vertrekt vervolgens met steun van IOM vrijwillig naar hun landen van herkomst. Om hier beter zicht op te krijgen, dringt het kabinet samen met internationale partners bij de Libische autoriteiten aan op de invoering van een registratiesysteem.   Bij reddingen door de Libische Kustwacht in de Libische search and rescue (SAR-) zone is er geen sprake van refoulement – of in die zin van terugkeer – omdat de betrokken personen onder de rechtsmacht van de Libische autoriteiten zijn gebleven.   Het is duidelijk dat de situatie in de detentiecentra uiterst zorgwekkend is. Daarom steunt het kabinet alle internationale inspanningen om de situatie in deze centra te verbeteren en alternatieven te organiseren met het uiteindelijk doel om deze centra te sluiten. Hierover wordt met regelmaat met uw Kamer gewisseld.   Gelet op de huidige ontwikkelingen is het zaak om vluchtelingen en migranten uit de detentiecentra te krijgen die in de gevarenzone in Tripoli liggen. Daar werken IOM en UNHCR hard aan, met steun van de EU.   9   Deelt u de mening dat drenkelingen gered moeten worden en dat de EU werk moet maken van een structurele oplossing van onvrijwillige migratie door aanpak van de grondoorzaken? Zo ja, wanneer gaat u hiermee beginnen?   Antwoord vraag 9   Het kabinet zet zich al langer in voor een structurele oplossing voor de ontscheping van drenkelingen in de EU. Daarnaast meent het kabinet dat samenwerking op dit terrein ook moet worden geïntensiveerd met partners in Noord-Afrika. Een mechanisme in zowel de EU als in andere landen rond de Middellandse Zee zal echter niet de volledige oplossing zijn.   Zoals uw Kamer bekend voert het kabinet een integrale migratie agenda uit. Veel elementen komen overeen met de gezamenlijke Europese aanpak die zich inderdaad eveneens richt op de aanpak van grondoorzaken voor irreguliere migratie en het versterken van bescherming en opvang van vluchtelingen in de regio. Zowel het kabinet als de EU hebben hier veel middelen voor beschikbaar gesteld en investeren hier ook in. Daarnaast richten het kabinet en de EU zich op de aanpak van illegale migratie inclusief mensensmokkel en –handel, versterking van grensbeheer, het bevorderen van het gebruik van bestaande legale migratiekanalen en het verbeteren van terugkeersamenwerking. Over de voortgang van de Europese aanpak wordt uw Kamer met enige regelmaat geïnformeerd.     1) https://www.facebook.com/830385240370725/posts/2156947404381162?sfns=mo   2) https://www.operationsophia.eu/media_category/assets/   3) https://nos.nl/artikel/2278997-strijd-in-libie-escaleert-militie-op-weg-naar-hoofdstad-tripoli.html   4) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/14/van-de-helse-boot-naar-de-helse-cel-a3953356   VERTROUWELIJK  
  Datum: 26 april 2019   Nr: 2019D17909   Indiener: M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Gongslag voor De Aandeelhouder YouTube Basiliek San Giulio Orta Italië Florence, Italie Handel Water Music - YouTube

handel. Uw zoekopdracht verfijnen. Bedrijven lokaliserens op een kaart. PER Land . Italië ; Florence en Toscane; PER categorie . Bedrijfs onroerend goed - handel en industrie (514) Makelaars in onroerend goed - handel en industrie (38) Handel, internationaal - adviesbureaus (389) Management Advies (388) Ingerichte kantoren en industriële lokalen - diensten (2) Rationalisering ... 13 procent van de Nederlandse wijnimport komt uit Italië . Gemiddeld komt 2,6 procent van de goederen die Nederland invoert uit Italië. Voor specifieke producten ligt dit aandeel een stuk hoger. Zo kwam in 2018 circa 13 procent van alle wijn die Nederland importeerde uit Italië. Frankrijk is met bijna 29 procent de grootste wijnleverancier. Olijfolie komt nog vaker uit Italië; bijna 17 ... Het door het nieuwe coronavirus getroffen noorden van Italië is economisch gezien belangrijk voor Nederland. De regio is goed voor circa driekwart van de handel met Italië. Dat meldt het ... handel - Italië / Richt u op bedrijven van 'Milaan en Lombardije' die gespecialiseerd zijn in het domein 'handel' MILAN, Nov. 3, 2020 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. announces that NextChem, the Group's subsidiary dedicated to green chemistry and technologies for the energy transition, and Indian

[index] [4817] [4014] [5970] [4491] [5963] [1822] [2850] [3152] [1707] [2436]

Gongslag voor De Aandeelhouder

A right royal pleasure: With these effervescent suites, Georg Frideric Handel created Baroque masterpieces that still delight people to this day with their i... The Primaras Handels GmbH founded by Franz Löschnig, trades scrap metals of all kinds since the 23rd of October 2010 and exploits them into high-quality materials. The company is stationed in ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. King's College Chapel - Bach, Handel, Mozart - boy soprano Aksel Rykkvin (12y) - Duration: 6:28. Aksel Rykkvin Recommended for you This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue

#